ویدیوی معرفی سامانه تصفیه پساب خاکستری شرکت دانش پژوهان صنعت نانو

شرکت دانش پژوهان صنعت نانو، فناوری تصفیه پساب خاکستری با غشاهای سرامیکی نانوساختار را با هدف کاهش مصرف آب و تصفیه پساب با استفاده از غشاهای سرامیکی ارائه داده است.