گزارش رصد فناوری نانو در صنعت و محصولات کشاورزی جهان

اهمیت فناوری نانو در کشاورزی با توجه به تغییرات جهانی مانند رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی و دسترسی محدود موادغذایی شناخته شده است. محصولات مبتنی بر فناوری نانو در کشاورزی باعث افزایش کیفیت و کمیت محصول در واحد سطح و کاهش آفات و بیماری های گیاهی می شود. این محصولات در حوزه¬های دامپروری، بهبود و اصلاح خاک، اصلاح و حفاظت از نباتات تقسیم بندی می شوند. تاکنون 218 محصول مبتنی بر فناوری نانو در حوزه کشاورزی در سراسر دنیا به ثبت رسیده است. محصولات مرتبط با تولید کود، حفاظت از نباتات و دامپروری به ترتیب بیشترین سهم را در بین محصولات مبتنی برفناوری نانو به خود اختصاص داده اند، در بین کشورها نیز، فعالترین کشورها در این حوزه هند، آلمان و انگلیس می باشند. در این گزارش سعی شده است تا رصدی بر محصولات صنعتی مبتنی بر فناوری نانو، انجام شود و سمت و سوی سرمایه گزاری-های جهانی در کشاورزی تبیین شود.

در دهه های گذشته، بازارهای جهانی فناوری نانو در بخش کشاورزی، باتوجه به افزایش جمعیت و در پی آن افزایش تقاضای بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی رشد یافته است. بخش وسیعی از مردم جهان به دلیل اثرات زیست محیطی با کمبود مواد غذایی روزانه خود مواجه هستند، درحالی که در کشورهای توسعه یافته مازاد مواد غذایی وجود دارد. بنابراین توسعه محصولات مقاوم به خشکسالی و آفات در این بین ضروری به نظر می رسد. فناوری نانو می¬تواند با ابزارهای جدید برای تشخیص بیماری¬های گیاهی، افزایش توانایی گیاهان برای جذب عناصر غذایی، افزایش عملکرد از طریق مدیریت بهینه عناصر غذایی، کم کردن اثرات مخرب بقایای سموم و آفت کش ها باعث افزایش کیفی و کمی محصولات گیاهی و پایداری محیط زیست شود. نانوذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم با خواص منحصر به فرد شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی، رایج ترین نانومواد موجود در محصولات مبتنی بر فناوری نانو در بخش کشاورزی می باشند که سبب رشد گیاه، تحمل استرس و تنش های محیطی، افزایش طول عمر محصولات و افزایش اثربخشی مکمل های غذایی از خاک می شوند.