بازدید رئیس شورای ملی ایمنی زیستی و جمعی از مدیران سازمان محیط زیست از ستاد