معرفی برخی از پروژه‎ های موفق صنعتی در زمینه فناوری نانو-پاییز 1396

با توجه به رسالت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در تجاری سازی فناوری ها و محصولات فناوری نانو و به کارگیری آن‎ها در صنایع، و بر اساس اقدامات صورت گرفته در بخشهای مختلف این ستاد، تلاش شده تا با ایجاد بستری مناسب، زمینه همکاری شرکت های متقاضی صنعتی و شرکت های دارنده فناوری آماده سازی گردد. در گزارش حاضر-ویرایش نخست 1396، برخی از پروژه‎های موفق صنعتی در زمینه فناوری نانو منتشر شده است. ویرایش نخست این گزارش را از اینجا دانلود کنید.