نشست مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

نشست مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

با هدف ایجاد بسترهای مناسب همکاری با مراکز متولی صنعت در کشور، نشست همفکری مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور با ستاد ویژه…