گزارش عملکرد پیشرفت فناوری نانو ایران در سال ۱۳۸۸

دیدگاه ستاد ویژه توسعه‌ی فناوری نانو، پیگیری حرکت بلندمدت آغاز شده در کشور در فناوری نانو است. برنامه راهبردی ده ساله فناوری نانو در سال ۱۳۸۴ در ستاد تهیه و به تصویب رسید. در سال ۱۳۸۶، ستاد با تجربه‌ی اجرای این سند در چند سال گذشته و ارزیابی فعالیت‌های اجرایی آن، بهره‌مندی از نظرات خبرگان این حوزه، سند تکمیلی دوم را با افق زمانی سه سال (۱۳۸۷-۱۳۸۹) تدوین و تصویب نمود. سال ۱۳۸۷، اولین سال اجرای سند در دوره دوم است که در این سال فعالیت‌‌های متنوعی در مسیر تحقق اهداف ستاد انجام شد. این گزارش، ارائه‌کننده‌ی عملکرد و فعالیت‌های ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو در چارچوب سند تکمیلی دوم است.

دیدگاه ستاد ویژه توسعه‌ی فناوری نانو، پیگیری حرکت بلندمدت آغاز شده در کشور در فناوری نانو است. برنامه راهبردی ده ساله فناوری نانو در سال ۱۳۸۴ در ستاد تهیه و به تصویب رسید. این سند، بر اساس بند ب ماده‌ی ۴۳ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه، به هیئت دولت ارائه گردید و نهایتاً در مردادماه ۱۳۸۴ با عنوان «سند راهبرد آینده» به تصویب این هیئت رسید. در این سند قرار گرفتن میان ۱۵ کشور برتر جهان در حوزه‌ی فناوری نانو و تلاش برای ارتقای مداوم این جایگاه به‌منظور تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم هدف‌گیری شده‌است.

با توجه به تغییرات و تجربیات کسب شده در طول اجرای سند، تصمیم گرفته شد که در فاصله‌های زمانی مشخصی اسناد تکمیلی تهیه و به تصویب رسد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در دوره‌های مختلف براساس موفقیت‌ها و ناکامی‌ها و تجربه‌های گذشته، برنامه‌ها باید بهبود یابند. در جدول زیر دوره‌های اجرای سند راهبرد آینده آمده است.

دوره‌‌های اجرای سند راهبرد آینده

دوره طول دوره (سال) سال شروع سال پایان
دوره‌ی اول ۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۶
دوره‌ی دوم ۳ ۱۳۸۷ ۱۳۸۹
دوره‌ی سوم ۲ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱
دوره‌ی چهارم ۲ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳
در سال ۱۳۸۶، ستاد با تجربه‌ی اجرای این سند در چند سال گذشته و ارزیابی فعالیت‌های اجرایی آن، بهره‌مندی از نظرات خبرگان این حوزه، سند تکمیلی دوم را با افق زمانی سه سال (۱۳۸۷-۱۳۸۹) تدوین و تصویب نمود. سال ۱۳۸۸، دومین سال اجرای سند در دوره دوم است که در این سال فعالیت‌‌های متنوعی در مسیر تحقق اهداف ستاد انجام شد.