کاربرد فناوری‌نانو در منسوجات پزشکی/بهداشتی

کاربرد فناوری‌نانو در منسوجات پزشکی/بهداشتی

با تغییر رویکرد عمومی نسبت به مقوله بهداشت و درمان، منسوجات پزشکی / بهداشتی به دلیل قابلیت در رفع نیازمندی‌های بهداشتی همراه با حفظ راحتی افراد از اهمیت زیادی برخوردار شده است. هرچند این حوزه از دیرباز مورد توجه تولید کنندگان قرار داشته است، لیکن استفاده از علوم و فناوری‌های نوین همچون فناوری نانو، فناوری‌بایو و حتی فناوری‌اطلاعات، زمینه‌ساز پیشرفت‌های زیادی در این بخش شده است. بدیهی است با گسترش هرچه بیشتر منسوجات با کارایی بالاتر امکان حفظ سلامت و بهداشت عمومی، پایش سلامت افراد و خصوصاَ افراد آسیب‌پذیرتر جامعه به ویژه کودکان و سالمندان و همچنین افزایش بازده عملیات درمانی فراهم خواهد آمد.