فناوری‌های نوین در استفاده از آب‌های تخریب‌شده به عنوان منبع آب مصرفی صنایع مختلف

فناوری‌های نوین در استفاده از آب‌های تخریب‌شده به عنوان منبع آب مصرفی صنایع مختلف

با توجه به شرایط کنونی و بحران آب ایجاد شده در سراسر دنیا و به خصوص کشور ایران، یافتن منابع آب جایگزین و استفاده از آن‌ها برای تامین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف از جمله صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا استفاده از فناوری‌های نوین جهت بهبود و افزایش بهره‌وری منابع آب و همچنین جهت استفاده مجدد از منابع آب تخریب شده، نقش غیر‌قابل انکاری خواهند داشت. آب‌های تخریب شده انواع گوناگونی دارند که می‌توان مهم‌ترین آن را آب‌های شور دانست که منابع زیادی از آن‌ها در دسترس است و می‌توانند به عنوان یک منبع آب جایگزین، شیرین‌سازی شده و مورد استفاده قرار گیرند.فناوری‌های نوین در استفاده از آب‌های تخریب‌شده به عنوان منبع آب مصرفی صنایع مختلف