کاربرد فناوری‌نانو در لوله‌های بی‌صدای فاضلاب

کاربرد فناوری‌نانو در لوله‌های بی‌صدای فاضلاب

زندگی مدرن امروز بشر باعث به‌وجود‌ آمدن بسیاری از ناهنجاری‌های جدید در جوامع گردیده که آلودگی صوتی یکی از این موارد می‌باشد. کوچک‌شدن فضای زیستی در شهرهای بزرگ و استفاده از مصالح سبک و بادوام باعث به‌وجود آمدن و اجباری شدن استانداردهای جدیدی جهت کنترل صدا در محیط زندگی انسان‌ها در جوامع مدرن گردیده است. در این میان وسایل و تجهیزات تأسیساتی داخل ساختمان مثل فن‌ها، فن‌کویل سقفی و دیواری‌، سیستم‌های لوله‌کشی آب سرد و گرم و سیستم لوله‌کشی فاضلاب از عوامل مؤثر تولید صدا در فضاهای مسکونی می‌باشند. بنابراین ضروری است که در هنگام انتخاب این وسایل به استانداردهای تولید صدا و حد تولید صوت این تجهیزات، به‌عنوان یک مشخصه مهم توجه نمود.
از بین این تجهیزات لوله‌های انتقال فاضلاب به‌علت اینکه به‌صورت غیر‌مدفون و در داخل فضای مسکونی به‌کار برده می‌شوند، نقش مهمی در انتقال صوت ناخواسته به محیط را دارند. در این مبحث به معرفی لوله‌های بی‌صدا و کاربرد فناوری‌نانو در این لوله‌ها پرداخته شده است.