تصفیه آب با استفاده ازغشاء سرامیکی نانوفیلتراسیون

تصفیه آب با استفاده ازغشاء سرامیکی نانوفیلتراسیون

یکی از مهمترین اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت بحران آب، استفاده مجدد از آب می‌باشد. اگر آب مصرفی در بخش‌های مختلف که عموما به صورت فاضلاب در می‌آید، دوباره مورد تصفیه قرار گرفته و مجددا برای اهداف مختلف استفاده شود، فرایند را استفاده مجدد از آب می‌نامند. استفاده مجدد از آب دو نوع است. یکی برای مصارف غیر‌آشامیدنی و دیگری برای مصارف آشامیدنی. استفاده مجدد برای مصارف غیر‌آشامیدنی عموما جهت مصارفی مانند صنایع، کشاورزی یا آبیاری مراتع و یا حتی ایجاد دریاچه‌های تفریحی و پرکردن تالاب‌های طبیعی به کار می‌رود. در حالیکه استفاده مجدد برای مصارف آشامیدنی صرفا برای استفاده خوارکی بوده و لذا نیازمند مراحل بیشتری نسبت به نوع اول است. در راستای توجه روز‌افزون دنیا به فرایند استفاده مجدد از آب، سیستم‌های گوناگونی توسعه یافته‌اند که یکی از مهمترین آنها استفاده از سیستم‌های نانوفیلتراسیون بر اساس فیلتر‌ها و غشاهای سرامیکی می‌باشد