نانوحسگرهای تشخیص‌دهنده موادمنفجره

نانوحسگرهای تشخیص‌دهنده موادمنفجره

حسگرهای تشخیصی مواد منفجره باید به راحتی قابل حمل باشند تا بتوان آنها را در همه مکان‌ها مورد استفاده قرار داد. همچنین با توجه به اینکه در اکثر مواقع، مواد منفجره در جعبه‌های سربسته تعبیه می‌شوند، حسگرها باید توانایی تشخیص بخارهای بسیار ناچیزی را که از مواد منفجره ناشی می‌شوند، داشته باشند. میزان فشار بخار مواد منفجره در دمای محیط بسیار ناچیز است. به همین دلیل تشخیص این میزان از بخار مواد منفجره با حسگرهای معمولی قابل ردیابی نیست و تنها نانوحسگرها می‌توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند. نانوحسگرها می‌توانند بر مبنای خواص شیمیایی و یا فیزیکی به بخارهای مواد منفجره پاسخ دهند. نانو‌حسگرهای تشخیصی مواد منفجره را می‌توان به بینی الکترونی، صفحات نانوسیم/ نانو‌لوله، صفحات نانومکانیکی، حسگرهای پذیرنده آزاد، حسگرهای صفحات ترکیبی، نانوحفره پلاسمون لیزری و حسگر‌های تحرک یونی تقسیم‌بندی کرد.