کتاب محصولات فناوری نانو در حوزه بیمارستانی

کتاب محصولات فناوری نانو در حوزه بیمارستانی

محصولات فناوری‌نانو در حوزه بیمارستانی در سه بخش مصالح ساختمانی، ملزومات بیمارستانی و تجهیزات مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند که از جمله این محصولات می‌توان به…